-Carnea de pas?re produs? ?i comercializat? n Romnia este sigur? pentru consum-

agrisol-6

Ca urmare a unor semnal?ri ap?rute n mass-media privind calitatea ?i siguran?a c?rnii de pas?re produs? ?i comercializat? n Romnia, pentru corecta informare a cet??enilor, Autoritatea Na?ional? Sanitar? Veterinar? ?i pentru Siguran?a Alimentelor (ANSVSA) face urm?toarele preciz?ri:

Raportul Autorit??ii Europene pentru Siguran?a Alimentelor (EFSA) The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2015, publicat n Jurnalul EFSA n data de 23 februarie 2017, face referire la comportamentul unor tulpini bacteriene izolate din produse alimentare fa?? de substan?ele antimicrobiene (antibiotice) ?i nu la detectarea de substan?e antimicrobiene (antibiotice) n alimente.

Conform legisla?iei europene n domeniu, bacteria Escherichia Coli nu constituie indicator de siguran?? ?i nici criteriu de igien? pentru carcasele de pui.

Oamenii ?i animalele sunt purt?toare de bacteria Escherichia coli. Exist? ?i tulpini de E.coli capabile s? produc? toxine, tulpini care sunt foarte strict monitorizate.

Aceste tulpini sunt numite STEC/VTEC (E. Coli produc?toare de toxin? Shiga sau verotoxina) sau EHEC (E.coli enterohemoragic?), iar toxinele lor au poten?ialul de a produce afec?iuni severe.

ANSVSA supravegheaz? n permanen??, prin teste de laborator, carnea de pas?re comercializat? ?i furajele pentru p?s?ri, n cadrul oficial al Planului Na?ional de Control Reziduuri (inclusiv pentru substan?e antimicrobiene), elaborat anual ?i aprobat de Comisia European?.

ncepnd cu anul 2007, ANSVSA realizeaz? aceste tipuri de determin?ri, de cnd a fost implementat? legisla?ia european? specific?, referitoare la interzicerea admnistrar?rii n hrana animalelor a f?inurilor de origine animal?, a aditivilor alimentari, a hormonilor de cre?tere ?i a antibioticelor utilizate ca ?i promotori de cre?tere.

Testele de laborator sunt realizate pe probe recoltate de pe ntreg teritoriul ??rii, de c?tre inspectorii sanitar veterinari oficiali, iar determin?rile sunt efectuate n laboratoarele din cadrul re?elei celor 41 de laboratoare sanitare veterinare ?i pentru siguran?a alimentelor jude?ene ?i a Institutului Na?ional de Referin?? Institutul de Igien? ?i S?n?tate Public? Veterinar? (IISPV).

n cadrul acestui Plan sunt analizate probe din produse de origine animal? ?i probe biologice pentru determinarea reziduurilor de hormoni, antibiotice, pesticide, metale grele, micotoxine, substan?e interzise (cloramfenicol, nitrofuran ?i nitroimidazol), substan?e antiparazitare, substan?e coocidiostatice ?i contaminare radioactiv?.

Pentru depistarea reziduurilor la carnea de pas?re, n anul 2016, s-au efectuat 2.397 de teste, din care 582 pentru reziduurile de antibiotice.

Din testele realizate pentru determinarea prezen?ei reziduurilor de antibiotice, o singur? prob? a fost neconform?, caz n care s-au aplicat m?surile specifice*.

n perioada 21-25 noiembrie 2016, inspectorii DG SANTE din cadrul Comisiei Europene au desf??urat o misiune de audit a activit??ii ANSVSA, avnd ca obiectiv colectarea de informa?ii suplimentare privind implementarea practic? a m?surilor menite s? solu?ioneze problemele cauzate de rezisten?a la antimicrobiene (RAM) legate de utilizarea medicamentelor veterinare, precum ?i identificarea exemplelor de bune practici care ar putea fi utile altor state membre n solu?ionarea acestor probleme.

Raportul misiunii inspectorilor europeni men?ioneaz?: Reprezentan?ii asocia?iilor din industrie ?i fermierii ntlni?i au descris o serie de ini?iative care au fost ntreprinse n sectorul avicol ?i n cel al porcinelor ?i care au condus la reduceri n utilizarea substan?elor antimicrobiene.

O concluzie a Raportului de audit mai arat? c?: n 2014, utilizarea n medicina veterinar? a substan?elor antimicrobiene n Romnia s-a situat sub media raportat? de ??rile care furnizeaz? date pentru proiectul european de Supraveghere a consumului de substan?e antimicrobiene n medicina veterinar?, iar n 2015 a fost observat? o u?oar? sc?dere n utilizarea acestora (fa?? de anul 2014).

A.N.S.V.S.A. a elaborat o strategie na?ional? privind combaterea rezisten?ei la antimicrobiene ?i un plan intern de ac?iune aferent perioadei 2016-2018, mpreun? cu institutele de referin?? na?ionale ?i cu consultarea CMVRO, a Asocia?iei One Health New Medical Concept, a Asocia?iei Cresc?torilor de P?s?ri din Romnia ?i a Asocia?iei Na?ionale a Distribuitorilor de Produse de Uz Veterinar din Romnia.

Strategia na?ional? veterinar? are ca obiectiv mbun?t??irea s?n?t??ii animale, asigurarea utiliz?rii corecte a substan?elor antimicrobiene ?i sensibilizarea cu privire la aceste aspecte.

M?surile men?ionate mai sus sunt sprijinite de controale oficiale periodice pe ntreg parcursul distribu?iei ?i utiliz?rii de produse antimicrobiene veterinare. Aceste controale vor contribui la ncurajarea utiliz?rii prudente a substan?elor antimicrobiene de uz veterinar. De asemenea, gama ampl? de activit??i de formare ?i de alte activit??i de sensibilizare efectuate a contribuit la familiarizarea fermierilor ?i a medicilor veterinari cu RAM ?i cu principiile generale pentru utilizarea redus? ?i prudent? a antimicrobienelor.

Este important de subliniat c? afirma?iile eronate ?i tenden?ioase pot aduce prejudicii majore industriei de profil din ?ara noastr?, precum ?i intereselor strategice ale Romniei.

*Conform procedurilor:

  • toate probele la care se constatat? prezen?a unor compu?i interzi?i, sunt notificate Direc?iei Sanitare Veterinare ?i pentru Siguran?a Alimentelor jude?ene. Aceasta va desf??ura o anchet?, va aplica m?suri asupra lotului de provenien?? ?i va notifica imediat ANSVSA prin intermediul SRAAF.
  • n cazul care se descoper? alimente sau furajele la care s-a eviden?iat prezen?a unor substan?e interzise sau dep??iri ale limitelor admise pentru alte substan?e, acestea sunt sechestrate ?i se iau m?suri imediate pentru distrugerea acestora, conform procedurilor n vigoare.
  • n momentul n care ANSVSA este informat? despre existen?a unui risc semnificativ direct sau indirect pentru s?n?tatea public?, cu privire la alimente ?i furaje, are obliga?ia, ca fiecare autoritate competent? din statele Uniunii Europene, de a notifica imediat Comisia European?, prin intermediul SRAAF, conform procedurilor

Conform legisla?iei:

  • antibioticele se folosesc numai n scop curativ, ca tratament pentru diferite boli ale p?s?rilor, la prescrip?ia ?i sub supravegherea medicului veterinar;
  • de la data finaliz?rii tratamentului cu antibiotice ?i pn? la abatorizare se respect? timpul de a?teptare, astfel nct n carne s? nu existe reziduuri de antibiotice;
  • dup? sacrificare, se preleveaz? din nou probe att din carne ct ?i din furaje, care se analizeaz?; n registrul de tratamente existent n fiecare exploata?ie avicol? se men?ioneaz? obligatoriu: denumirea antibioticului administrat, perioada de tratament ?i timpul de a?teptare necesar elimin?rii antibioticelor din organism.

Legisla?ie aplicabil?:

Legisla?ie european? Regulamentele Parlamentului si Consiliului European: nr. 999/2001, art.7 ?i Anexa IV; nr. 1831/2003, nr. 1069/2009, Directiva CE 96/23;

Legisla?ie na?ional? H.G. nr. 106/2002, Ordinul pre?edintelui ANSVSA nr.199/2006.

Num?r total de probe analizate in cadrul Planului National de Control Reziduuri (2010 2016)

Specia: p?s?ri

Reziduuri de antibiotice

An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
Total probe analizate 127 369 419 1548 812 463 582 4320
Probe neconforme 0 0 0 0 2 0 1 3

Sursa: ANSVSA

– Membrii ClubuluiAgrisol-